HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

Plan- og bygningsloven påbyr å ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under myndighetenes planlegging av arealbruk, ved tillatelser til byggearbeid og i tekniske krav til nybygg, anlegg og andre tiltak.

Alle virksomheter skal arbeide systematisk med HMS i henhold til Forskrift om Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter («Internkontrollforskriften«)

For HMS på bygge- og anleggsplasser gjelder byggherreforskriften som er fastsatt med hjemmel i arbeidsmiljøloven. I denne forskriften brukes betegnelsen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø med forkortelsen SHA.

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Helse,_milj%C3%B8_og_sikkerhet

Her er en oversikt over lover og forskrifter som er aktuelle for bygg- og anleggsbransjen.
Lover

Arbeidsmiljøloven

Forskrifter

151 – Graving og avstiving av grøfter
220 – Boltepistoler med tilbehør
221 – Tekniske innretninger
235 – Asbest
321 – Verneombud og arbeidsmiljøutvalg
404 – Regionale verneombud i bygg og anlegg
466 – Enmannsbedrifter i bygg og anlegg
500 – Stillasforskriften
524 – Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
529 – Arbeidsplasser og arbeidslokaler
531 – Tungt og ensformig arbeid
544 – Internkontrollforskriften
555 – Bruk av arbeidsutstyr
566 – Kjemikalieforskriften
589 – ID-kort på bygge- og anleggsplasser
599 – Byggherreforskriften